Nyhetsbrev april 2020

Bästa medlem,

Det är fortsatt mycket som händer i huset. Och i världen… Corona-pandemin har gjort tillvaron annorlunda för de flesta av oss på något sätt. Hoppas ändå att ni alla medlemmar, efter omständigheterna, mår bra. Lite information om läget i huset.

Ekonomi

På grund av Corona har våra hyresgäster just nu en besvärlig ekonomisk situation. De har vädjat till styrelsen om en hyresrabatt. Styrelsen har därför beslutat att bevilja en hyresrabatt under tre månader, i enlighet med regeringens förslag. Det innebär att, om staten går in och tar 25 % av hyran för dessa månader så gör föreningen samma uppoffring. Det påverkar naturligtvis vår ekonomi, men ger förutsättningar för våra butiker att leva vidare och fortsätta betala hyra framöver. 

Återkoppling från ventilationskontroll

Den 17-18 mars genomfördes den obligatoriska ventilationskontrollen (OVKn). Den visade att nästa alla lägenheter hade för låga grundvärden. Därför kommer ventilationssystemet att behöva rengöras vilket enligt Peter Sotare åtgärdar dessa problem. Dessutom har ett antal lägenheter andra anmärkningar av olika grad som behöver åtgärdas i respektive lägenhet. Beroende på typ av fel och hur det har uppstått så kan det bli den enskilde medlemmen som får betala åtgärden. Mer information till berörda lägenheter kommer.

Håll ordning och reda i huset

Hjälp till att hålla ordning i grovsopsrummet och sortera i rätt kärl. För avfall som vi inte tar hand om i vårt rum, exempelvis metall, så finns ett kärl på Åsögatan runt hörnet.

Kommande föreningsstämma blir den 18 maj

Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2019 kommer att hållas den 18 maj kl 19.30 på föreningens innergård. En formell kallelse med dagordning skickas ut tre veckor innan mötet. Motionstiden har gått ut.

Aktuellt om fasaden

Styrelsen genomför en upphandling för att reparera de skador på fasaden som uppstod i samband med fönsterrenoveringen. Vi planerar för detta arbete under maj månad.

Styrelse

Styrelsen har haft extra mycket arbete under det senaste året. Alla ställer upp och bidrar inom olika områden på ett konstruktivt sätt, vilket gör att arbetet går framåt i god anda.
Ordförande: Karolina Renhed Ledamöter: David Sunnerfors, Helena Jönsson, Anders Wickström, Carmen Stefan Suppleanter: Catarina Hasslev
Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen, enklast på styrelsen@brfsvejk.se.

Påminnelse om andrahandsuthyrning

Om din lägenhet hyrs ut måste formuläret på föreningens hemsida uppdateras annars är inte uthyrningen giltig.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Svejk

Publicerad i Uncategorized

Nyhetsbrev feb 2020

Bästa medlem,

Ett händelserikt år har passerat. För många av er förknippas det kanske med alla turer och olägenheter som fönsterrenoveringen medförde. Från styrelsens sida vill vi tacka för er tålmodighet. Trots förseningen så ser vi ändå ett gott resultatet, till en lägre kostnad än förväntat.

Ytterligare information:

Ekonomi

Vi har en fortsatt god ekonomi med positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Dock har fönsterrenoveringen, som vi förhoppningsvis inte behöver göra igen på cirka 20 år, redovisats som ”Övriga reparationer”, vilket belastar resultatet negativt för det gångna året. Styrelsen har därför tagit ett ytterligare lån på 800 tusen för att ha tillräcklig likviditet.

Kommande obligatorisk ventilationskontroll

Vart sjätte år genomförs en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Tiden går fort och nu är det dags igen. Den 17-18 mars kommer ventilationen i varje lägenhet att kontrolleras av företaget Peter Sotare. Rent praktiskt innebär det att samtliga nycklar måste samlas in igen om det inte är någon i lägenheten som kan släppa in OVK-kontrollanten. Närmare information kommer i början av mars. 

Kommande stamspolning

Det är även är dags för en stamspolning, vilken kommer genomföras i samband med OVK:n, då vi ändå gör en nyckelinsamling. Mer info om dessa arbeten inom kort.

Kommande föreningsstämma blir den 18 maj

Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2019 kommer att hållas den 18 maj kl 19.30 på föreningens innergård. En formell kallelse med dagordning skickas ut tre veckor innan mötet.

Medlemmar är välkomna att lämna in motioner till stämman. Dessa skickas till styrelsen@brfsvejk.se senast den 22 april.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Svejk

Publicerad i Uncategorized

Återkoppling efter slutbesiktning av fönsterrenovering

Medlemmar i Svejk,

Den 12/11 genomfördes slutbesiktningen av fönsterrenoveringen av vår utsedda fönsterexpert. Utlåtandet har nu kommit till styrelsen.

I tre lägenheter saknades nycklar och ingen öppnade, så där kunde ingen besiktning utföras.

Bland övriga lägenheter kom endast åtta igenom helt utan anmärkningar. I de fall lägenhetsinnehavarna var hemma återlämnades då nycklarna.

För övriga lägenheter finns anmärkningar som ska åtgärdas. Dessa är dock i de flesta fall ganska enkla saker exempelvis behov av bättringsmålning, justering av frigång, märken av klisterlappar kvar, ”fickor” där vatten kan ansamlas, etc. På vissa fönster noterades också glipor som medför drag och förslag på åtgärder för respektive fönster.

I något fall uppmättes förhöjd fukthalt, vilket medför ett mer omfattande arbete. I något fall hade felaktiga skruvar använts, vilket också medför ett mer omfattande arbete.

Fog och Fönster går igenom utlåtandet och kommer under början av nästa vecka avisera berörda lägenheter, med en lapp på dörren, om vilken dag som anmärkningarna ska åtgärdas. Vi hoppas alla att det ska gå fort.

För allas information så är det en glipa på ungefär 1 mm mellan ytter- och innerfönster. Det är helt fackmannamässigt och innebär att det blir (ska vara) en viss luftcirkulation mellan fönsteren för att undvika kondensbildning. Tätningslisten sitter på innerfönstret och tätar mot karmen. Den är och ska vara något längre en fönsterbågen, så klipp inte bort den biten. Det är möjligt att sätta en dammtätningslist i glipan men experterna hälsar att den har mycket liten inverkan på eventuellt drag från fönstret.

Hälsningar,

//Styrelsen

Publicerad i Uncategorized

Fönsterrenoveringen: Slutbesiktning tisdag den 12 november 8 – 11.


Medlemmar i Svejk,

Fönsterrenoveringen lider mot sitt slut. Det sista momentet är slutbesiktningen, för att säkerställa ett väl utfört arbete i respektive lägenhet. Planen är att den genomförs på tisdag den 12 november mellan kl 8 och 11.

Slutbesiktningen innebär att en representant för Fog & Fönster, en eller två representanter från styrelsen samt vår anlitade oberoende expert kommer att gå igenom och kontrollera alla (eller tillräckligt många) fönster. Därför måste vi få möjlighet att komma in i lägenheterna. Om ingen är hemma och öppnar när vi ringer på, så avser vi att använda den lägenhetsnyckel som Fog & Fönster fortfarande förvaltar. Vi börjar med lägenheterna högst upp i huset och vandrar neråt.

Innan besiktningen äger rum önskar vi er återkoppling på utförandet i form av någon/några kortare och koncisa kommentarer, dvs om ni har några synpunkter/funderingar eller ifall ni är nöjda. Återkom med kommentar, namn och lägenhetsnummer om det är något ni vill uppmärksamma lite extra, innan besiktningen. Skicka dessa till styrelsen@brfsvejk.se

/Styrelsen

Publicerad i Uncategorized

Information om arbetet med fönsterrenovering

Medlemmar,

Som ni alla märkt så pågår renoveringen av våra fönster fortfarande, trots att planen var att arbetet skulle vara avslutat i mitten av oktober. Flera av oss har påverkats negativt av denna försening. Från styrelsens sida beklagar vi situationen och medger att informationen kring projektet har varit bristfällig.

En kort bakgrund och förklaring som följer:

Styrelsen upphandlade fönsterrenoveringen utifrån anbud från tre olika leverantörer. Fog & Fönster var klart mest prisvärt. De lovade dessutom att hantera all information till medlemmarna under projektets gång. Tidplanen var att arbetet skulle utföras under perioden 12 augusti till 18 oktober. Styrelsen adderade en vitesklausul som innebär att varje veckas försening resulterar i ett avdrag på 20 000 kr. Fog & Fönster hade inga problem att acceptera detta krav från styrelsens sida eftersom de hälsade att de hade extra resurser att sätta in om tidplanen skulle börja glida åt fel håll. Dessutom accepterade Fog & Fönster att styrelsen anlitade en oberoende expert (Kvarnens Fönsterhantverk), som på styrelsens uppdrag följer och kontrollerar att arbetet blir korrekt utfört. Denna expert kommer också att bistå styrelsen under slutbesiktningen. Vi förhandlade också till oss en bra betalningsplan som hjälper oss att hantera föreningens kassaflöde. Detta låg till grund för att styrelsen signerade ett avtal med Fog & Fönster.

Under arbetets gång har det visat sig att mängden rötskador på fönster och karmar var betydligt mer omfattande än vad alla parter kunde förutse. Dessa skador lagas av snickare genom att trädelar skärs bort och ersätts av friskt trä. Det har bidragit till förseningen. Fog & Fönster har också klagat över att det har varit problem att få tillträde till vissa lägenheter, vilket påverkat deras arbete.

Fram till igår (30/10) har informationen från Fog & Fönster varit att arbetet har en försening på två veckor. Men idag (31/10) kommer ett nytt bud från Fog & Fönster att även nästa vecka kommer behöva tas i anspråk för att färdigställa arbetet. Det innebär totalt tre veckors försening och ett sammanlagt avdrag på 75 000 kr (inklusive moms) på slutfakturan.

Styrelsen inser att det inte är optimalt att måla när temperaturen närmar sig noll grader. Därför var vi noga i upphandlingen med att arbetet skulle kunna färdigställas under en sammanhängande period, med start direkt efter semestern och slut innan kylan kommer. Det har tyvärr, av nämnda anledningar, inte blivit så. Att avbryta projektet nu, för att återuppta till våren, har inte bedömts som ett realistiskt alternativ. Däremot kommer inte styrelsen att godkänna slutfaktureringen utan att slutbesiktningen levererat ett godkänt utlåtande för samtliga fönster. Om sent målade fönster, med tanke på låg utomhustemperatur, visar sig hålla en sämre kvalitet så får vi överväga att göra om det arbetet till våren.

Återigen beklagar vi förseningen. Men vi är ändå glada att vi har lyckats genomföra projektet, som hittills, utifrån rapporterna från vår oberoende expert, har utförts helt enligt hans rekommendationer. Med tanke på rötskadornas omfattning var det verkligen i sista stund att arbetet kom igång. Styrelsen räknar också med att vi med dessa åtgärder både minskar bullernivåer och sparar energi.

Hälsningar

styrelsen

Publicerad i Uncategorized

Fönsterrenovering

Fönsterrenoveringen pågår fram till och med 18 oktober.

Därefter kan det återstå invändig målning som enskilda medlemmar beställt privat.

Arbetet utförs uppifrån och ner med start på våningsplan 6. En preliminär tidplan finns att läsa här.

De yttre fönsterbågarna monteras ner och fraktas till verkstad för renovering.

De inre bågarna målas på plats. De inre bågarna får också nytt tjockare fönsterglas.

Föreningen har anlitat en oberoende expert som kontrollerar att arbetet blir väl utfört.

Fönstren målas med oljefärg för bästa resultat, vilket föreningens expert också rekommenderat. Det innebär att det kan lukta i lägenheten ett antal timmar efter att färgen strykts på.

//Hälsningar styrelsen

Publicerad i Uncategorized

Föreningsstämma 2019!

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Svejk.

Medlemmarna i Brf Svejk hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma den 27 maj kl 19.30.

Årsredovisningen finns här >>

Vi möts på gården och hoppas på fint väder!

Dagordning

§ 1. Stämmans öppnande.

§ 2. Val av stämmoordförande, protokollförare och justeringsmän.

§ 3. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 4. Fastställande av röstlängd.

§ 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 7. Beslut om resultatdisposition.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisorer och revisorssuppleanter.

§ 10. Förslag till arvode för nästkommande verksamhetsår.

§ 11. Val av ny valberedning.

§ 12. Stämmans avslutande.

//

Om du inte kan komma…

…kan du lämna fullmakt till någon som uppfyller kraven enligt nedan.

21 § Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förse en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem.

Publicerad i Uncategorized