Föreningsstämma 2019!

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Svejk.

Medlemmarna i Brf Svejk hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma den 27 maj kl 19.30.

Årsredovisningen finns här >>

Vi möts på gården och hoppas på fint väder!

Dagordning

§ 1. Stämmans öppnande.

§ 2. Val av stämmoordförande, protokollförare och justeringsmän.

§ 3. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 4. Fastställande av röstlängd.

§ 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 7. Beslut om resultatdisposition.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisorer och revisorssuppleanter.

§ 10. Förslag till arvode för nästkommande verksamhetsår.

§ 11. Val av ny valberedning.

§ 12. Stämmans avslutande.

//

Om du inte kan komma…

…kan du lämna fullmakt till någon som uppfyller kraven enligt nedan.

21 § Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förse en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem.

Publicerad i Uncategorized