Information om arbetet med fönsterrenovering

Medlemmar,

Som ni alla märkt så pågår renoveringen av våra fönster fortfarande, trots att planen var att arbetet skulle vara avslutat i mitten av oktober. Flera av oss har påverkats negativt av denna försening. Från styrelsens sida beklagar vi situationen och medger att informationen kring projektet har varit bristfällig.

En kort bakgrund och förklaring som följer:

Styrelsen upphandlade fönsterrenoveringen utifrån anbud från tre olika leverantörer. Fog & Fönster var klart mest prisvärt. De lovade dessutom att hantera all information till medlemmarna under projektets gång. Tidplanen var att arbetet skulle utföras under perioden 12 augusti till 18 oktober. Styrelsen adderade en vitesklausul som innebär att varje veckas försening resulterar i ett avdrag på 20 000 kr. Fog & Fönster hade inga problem att acceptera detta krav från styrelsens sida eftersom de hälsade att de hade extra resurser att sätta in om tidplanen skulle börja glida åt fel håll. Dessutom accepterade Fog & Fönster att styrelsen anlitade en oberoende expert (Kvarnens Fönsterhantverk), som på styrelsens uppdrag följer och kontrollerar att arbetet blir korrekt utfört. Denna expert kommer också att bistå styrelsen under slutbesiktningen. Vi förhandlade också till oss en bra betalningsplan som hjälper oss att hantera föreningens kassaflöde. Detta låg till grund för att styrelsen signerade ett avtal med Fog & Fönster.

Under arbetets gång har det visat sig att mängden rötskador på fönster och karmar var betydligt mer omfattande än vad alla parter kunde förutse. Dessa skador lagas av snickare genom att trädelar skärs bort och ersätts av friskt trä. Det har bidragit till förseningen. Fog & Fönster har också klagat över att det har varit problem att få tillträde till vissa lägenheter, vilket påverkat deras arbete.

Fram till igår (30/10) har informationen från Fog & Fönster varit att arbetet har en försening på två veckor. Men idag (31/10) kommer ett nytt bud från Fog & Fönster att även nästa vecka kommer behöva tas i anspråk för att färdigställa arbetet. Det innebär totalt tre veckors försening och ett sammanlagt avdrag på 75 000 kr (inklusive moms) på slutfakturan.

Styrelsen inser att det inte är optimalt att måla när temperaturen närmar sig noll grader. Därför var vi noga i upphandlingen med att arbetet skulle kunna färdigställas under en sammanhängande period, med start direkt efter semestern och slut innan kylan kommer. Det har tyvärr, av nämnda anledningar, inte blivit så. Att avbryta projektet nu, för att återuppta till våren, har inte bedömts som ett realistiskt alternativ. Däremot kommer inte styrelsen att godkänna slutfaktureringen utan att slutbesiktningen levererat ett godkänt utlåtande för samtliga fönster. Om sent målade fönster, med tanke på låg utomhustemperatur, visar sig hålla en sämre kvalitet så får vi överväga att göra om det arbetet till våren.

Återigen beklagar vi förseningen. Men vi är ändå glada att vi har lyckats genomföra projektet, som hittills, utifrån rapporterna från vår oberoende expert, har utförts helt enligt hans rekommendationer. Med tanke på rötskadornas omfattning var det verkligen i sista stund att arbetet kom igång. Styrelsen räknar också med att vi med dessa åtgärder både minskar bullernivåer och sparar energi.

Hälsningar

styrelsen

Publicerad i Uncategorized