Stämma & motion

Ordinarie föreningsstämma ska i Brf Svejk hållas årligen under maj månad. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelse till föreningsstämma ska ske genom utdelning, e-post eller postbefordran tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie- och extra föreningsstämma. Även kallelse till extra föreningsstämma som ska behandla stadgeändring, fusion och likvidation ska ske senast två veckor före stämman.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärenden som önskas behandlas på stämman.

Att lämna en motion

Du som medlem har rätt att lämna förslag till årsstämman, motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut. För att din motion ska kunna tas upp på årsstämman måste du lämna in den till styrelsen senast den 22 april 2020.

Förslag på hur du skriver en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under med ditt namn.
  5. Mejla gärna motionen till hela styrelsen.